Këto janë vetëm disa nga kompanitë tona që bashkëpunojnë

Partnerë korporativ

Këto janë vetëm një pjesë e kompanive tona me të cilat bashkëpunojmë.

Banka Komerciale SHA Shkup

Bashkëpunim i frytshëm me Bankën Komerciale SHA Shkup

Bashkëpunim partneror me Bankën Komerciale SHA Shkup (Raport: Shtator – Dhjetor 2011)

Bashkëpunim partneror me Bankën Komerciale SHA Shkup (Raport: Prill – Qershor 2011)

Bashkëpunim partneror me Bankën Komerciale SHA Shkup

Përmirësim të socializimit të fëmijëve dhe rinisë me nevoja të posaçme

Alfa Banka Shkup

Aksion i përbashkët i Kryqit të Kuq dhe Alfa Banka

Sigurimi Sava Tabak

Garë nga ndihma e parë të organizuar nga ana e Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit dhe shënimi i Ditës së SAVA TABAK

Universiteti FON

Memorandum për bashkëpunim

Banka e Ohrit

Donacion në klinikën për sëmundje të fëmijëve

Aksion i përbashkët me Bankën e Ohrit

BNJVL

Memorandum për bashkëpunim

Stopanska Banka SHA Shkup

Shënohet 67 vjetori jubilar i Stopanska Banka

Aksion humanitar “Të kursejmë së bashku”

Më të mirët shpërblehen

Aksion i përbashkët me Stopanska Banka “Të kursejmë së bashku”

Aksion humanitar “Të kursejmë së bashku” 2012

EVN Maqedoni

Pajisje për fëmijë me nevoja të posaçme dhe fëmijë të familjeve të rrezikuara sociale

“Të ndajmë lumturi”

Raport “Java e kujdesit për personat e moshuar”

Secili person i moshuar ka të drejtë

Partneritet i përbashkët me EVN Maqedoni

Posta e Maqedonisë

TË PUNËSUARIT E POSTËS DONUAN RROBA, VESHMBATHJE DHE MJETE PËR HIGJIENË Fushatë për “Ditën e urisë”

< kthehu mbrapa