Promovimi i vlerave humane

mhp

“Kryqi i Kuq në aksion-Promovimi i vlerave humane” (KKA-PVH) është një projekt për vite zbatuar vazhdimisht në vendin tonë nga ana e Kryqit të Kuq të qytetit te Shkupit, i cili është emëruar nga zbatuesi i Kryqit të Kuq të Republikës se Maqedonise. Ideja për këtë projekt është inicuar në vitin 1996 nga Kryqi i Kuq dhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK), përkrahur nga Kryqi i Kuq Norvegjez. Projekti është një produkt i brendshëm i prodhuar në përputhje me zakonet lokale dhe normave kulturore, dhe përmirësuar vazhdimisht sipas nevojave që do të shfaqet në terren. Projekti përfshinte krijimin dhe duke vazhduar të marrin pjesë shumë njerëz, por autorët e projektit të konsiderohen Ekaterina Dzajkovski, Herbie Elmazi dhe Darko Jordanov.

Objektivi kryesor i KKA-PVH është përfshirja e të rinjve me grupe të ndryshme etnike në projekte të përbashkëta për ndërtimin e mirëkuptimit reciprok, tolerancës dhe dialogut kulturor.

Misioni i programitKKA-PVH është që të promovojë kulturën e dialogut si një parakusht për krijimin e një shoqërie ndërkulturore dhe në mënyrë aktive promovojnë njohuritë dhe qëndrimet aktive ndaj jetës nëpërmjet parimet dhe vlerat e Kryqit të Kuq.

Nen objektivat e programitjanë duke krijuar një model të shpërndarjes për të punuar me të rinjtë, promovimin e kulturës së, rrjeteve dialogun dhe shpërndarjen e veprimeve humanitare, vullnetarë të rekrutuar të reja nga Kryqi i Kuq përmes promovimit të vlerave njerëzore, promovimin e kulturës si një sistem vlerash dhe për të promovuar aktive qasje për jetën.

Nga fillimi konceptin dhe metodologjinë e projektit është miratuar dhe mbështetur nga Ministria e Arsimit e Republikës së Maqedonisë. Kjo është për shkak të rezultate shumë të mira KKA-PVH tregon programin në vitet e fundit, në vitin 2004 Kryqi i Kuq i Shkupit nënshkroi një marrëveshje me Byronë për Zhvillimin e Arsimit në Ministrinë e Arsimit se projekti KKA-PVH u bë pjesë e zyrtarit sistemit të arsimit.

mhp

KKA-PVH projekt përfshin nxënësit në ushtrime që të ulin mundësitë për zhvillimin e qëndrimeve dhe sjelljeve që mund të çojë në keqkuptime dhe për të promovuar vlerat pozitive kulturore. Projektit ose detyruar të rinjve nga komunitetet e ndryshme etnike të jenë miq, apo inkurajon nxënësit të harrojnë kush janë ata ose të pranojnë kulturën e të tjerëve, KKA-PVH program thjesht intensifikojnë vetëdijen e tyre kulturore, duke nxitur tolerancën, reciprok mirëkuptim dhe respekt për diversitetin është në fakt një prej detyrave të Kryqit të Kuq.

KKA-PVH ciklit të këtij programi ndjek ciklin e shkollës, dhe përbëhet nga disa aktivitete. KKA-PVH një-ditor të zbatohet në fillim të çdo degë ciklit të projektit. Secila nga këto trajnime rreth 30 vullnetarë nga degët e secilit (1200 gjithsej) të marrë një paketë trajnimi të përbërë nga seancat e shpërndarjes, identifikimin e nevojave të komunitetit dhe seancat se si të përgatiten, të zbatojë dhe të dokumentit të një projekt të vogël për të ndihmuar komunitetin lokal.

Pas këtij trajnimi, vullnetarët e rinj janë të gatshëm për të vënë njohuritë e tyre të fituar rishtas në praktikë. Përkrahur nga diseminatori e tyre, ata fillojnë të kuptojnë projektet e tyre të vogël (një mesatare prej 100 projekteve të vogla për ciklin) për të ndihmuar komunitetet lokale në të cilat ata jetojnë. Përfaqësuesit e projektet më të mira dhe më të suksesshme janë të ftuar më pas të marrin pjesë në punëtori KKA-PVH përfundimtare. Në këtë seminar pjesëmarrësit thellojnë njohuritë e tyre në temën e kulturës, komunikimit, shpërndarjen, dhe pjesëmarrësit më të mirë të këtij seminari janë zgjedhur më pas të marrin pjesë dhe të përfaqësojnë shoqërinë tonë kombëtar në ngjarje të ndryshme ndërkombëtare.

Gjatë viteve të fundit KKA-PVH vazhdimisht jep rezultate të shkëlqyera, përveç një tryezë të shkurtër tregon numrin e projekteve të vogla të zhvilluara gjatë pesë ciklet e fundit.

Ciklusi 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Numri I projekteve te punuara 82 115 100 113 115

Si rezultat i suksesit të vazhdueshëm dhe punën e suksesshme gjatë vitit 2010/2011 në ciklin KKA-PVH përfshirë në mënyrë aktive e të rinjve në 1053 dhe 34 diseminatori, dhe si rezultat i përpjekjeve të tyre të përbashkëta rezultoi në këtë cikël me 115 projekte të vogla të dizajnuara për të mirën e komunitetit.

Falë metodologjisë tij specifike për të punuar me të rinjtë, dhe në sajë të rezultateve që çdo KKA-PVH ciklit ofron, interes në KKA-PVH program zgjeron çdo vit më shumë jashtë kufijve të vendit tonë. Pra, RCA-PVH pilotiran deri tani pas një viti në R. Shqipërisë dhe Republikës. Serbia, tre vjet zbatuar vazhdimisht në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe gjatë vitit 2010 ka filluar të zbatohet pilotiran dhe në Sri Lanka.

Për më shumë informacion mbi projektin KKA-PVH vizitoni seksionin KKA-PVH e internetit të Kryqit të Kuq të Shkupit.

www.skopje-redcross.org.mk/cka_phv_krakta_istorija.htm

< kthehu mbrapa