EKIPE TË OKKK

Ekipe për përgjigje gjatë katastrofave
Me iniciativë të Kryqit të Kuq, në organizatat komunale të Kryqit të Kuq u formuan ekipe për përgjigje gjatë katastrofave, të përbëra prej 10 vullnetarëve dhe 10 zëvendësve. Në Strugë u mbajt edhe seminari i parë edukativ.

Ekipet kishin mundësi të përcjellin ligjërata dhe trajnime praktike për nocion, lloje të menaxhimit me katastrofa, baza të logjistikës, pjesë praktike montim dhe demontim të tendave, komunikime dhe informacione me ushtrime praktike, vlerësim pata, gjatë dhe pas katastrofës, ndihmë e parë, përkrahje psikologjike etj. Takimet e vazhdueshme punuese dhe trajnimet me ekipet kontribuuan për aftësimin e tyre organizativ, kadrovik dhe profesional.

< kthehu mbrapa